مقاله رابطه عليت بين GDP و مصرف انرژي در ايران با استفاده از مدل هاي مارکوف سوييچينگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: رابطه عليت بين GDP و مصرف انرژي در ايران با استفاده از مدل هاي مارکوف سوييچينگ
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عليت گرنجر
مقاله مارکوف سوييچينگ
مقاله تغيير رژيم
مقاله شکست ساختاري
مقاله مصرف انرژي
مقاله توليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي ديزج عبدالرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقوع نوسانات شديد در قيمت انرژي و مسايل زيست محيطي، موجب شده تا کشورهاي مختلف در جهت کنترل مصرف انرژي تلاش کنند، اما ترس از تاثير منفي کنترل انرژي بر رشد اقتصادي سبب شده تا دولت ها با احتياط با اين موضوع رفتار نمايند. در همين راستا مطالعات تجربي زيادي براي بررسي روابط علي بين توليد و مصرف انرژي انجام گرفته که نتايج متفاوتي در برداشته است. مدل هاي VAR از جمله متداول ترين روش هاي مورد استفاده در اين مطالعات هستند، اما به دليل وجود ضعف هاي اساسي آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طي زمان، استفاده از روش هاي مناسب و دقيق، ضروري است.
در اين مطالعه سعي شده است رابطه علي بين مصرف نهايي انرژي و توليد ناخالص داخلي (توليد) ايران طي دوره ۱۳۸۶ – ۱۳۴۶به روش مارکوف سویيچينگ مورد بررسي قرار گيرد. توانايي لحاظ کردن تغيير در نحوه ارتباط بين اين دو متغير در طي زمان، از مهم ترين ويژگي هاي روش مارکف سویيچينگ مي باشد.
نتايج تخمين اين مدل با در نظر گرفتن دو رژيم متفاوت نشان مي دهد که ۱) توليد، علت گرنجري مصرف انرژي بوده و خنثي نمي باشد، ۲) شدت اين عليت در دو رژيم متفاوت بوده ۳) تغيير در شدت عليت بين مصرف انرژي و توليد در سال ۱۳۶۸ اتفاق مي افتد و ۴) مصرف انرژي فقط در رژيم ۱ علت گرنجري توليد بوده است.