مقاله رابطه علي استرس چالش، استرس مانع پيشرفت، فرسودگي و انگيزش يادگيري با عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: رابطه علي استرس چالش، استرس مانع پيشرفت، فرسودگي و انگيزش يادگيري با عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس چالش
مقاله استرس مانع پيشرفت
مقاله فرسودگي
مقاله انگيزش يادگيري
مقاله عملكرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ميرصلاح الدين
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين استرس چالش، استرس مانع پيشرفت، فرسودگي و انگيزش يادگيري با عملكرد تحصيلي بود. جامعه آماري كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز در سال تحصيلي ۸۶ ـ ۸۵ بود. نمونه پژوهش ۳۰۰ دانشجو بود كه به طور تصادفي ساده انتخاب شدند. در تحقيق حاضر از پرسشنامه استرس ليپين، ليپين و جكسون، فرسودگي مزلچ، پرسشنامه جهت گيري انگيزشي و معدل كل نمرات دانشجويان استفاده شد. پس از جمع آوري داده ها، از روش هاي آماري ميانگين، انحراف معيار و تحليل مسير به منظور تحليل داده ها استفاده شد. تحقيق حاضر شامل يك فرضيه اصلي و ۸ فرضيه فرعي است. فرضيه اصلي رابطه علّي ميان استرس چالش، استرس مانع پيشرفت، فرسودگي و انگيزش يادگيري با عملكرد تحصيلي است كه تاييد شد. همچنين مسيرهاي مستقيم از استرس چالش به فرسودگي و انگيزش يادگيري، از استرس مانع پيشرفت به فرسودگي و انگيزش يادگيري، معنادار بودند. همچنين مسيرهاي غيرمستقيم از استرس چالش به عملكرد تحصيلي از طريق فرسودگي و انگيزش يادگيري و از استرس مانع پيشرفت به عملكرد تحصيلي از طريق فرسودگي و انگيزش يادگيري معنادار بود.