مقاله رابطه علي مصرف انرژي، جمعيت شهرنشين و آلودگي محيط زيست در ايران، ۱۳۸۵-۱۳۵۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: رابطه علي مصرف انرژي، جمعيت شهرنشين و آلودگي محيط زيست در ايران، ۱۳۸۵-۱۳۵۰
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف انرژي
مقاله رشد شهرنشيني
مقاله رويکرد امادو- تودا
مقاله رشد اقتصادي
مقاله آلودگي زيست محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: معبودي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با استفاده از رويکرد اقتصادسنجي امادو – تودا، وجود و جهت عليت بين مصرف انرژي، شهرنشيني،رشد اقتصادي و انتشار دي اکسيد کربن را براي ايران در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۰ بررسي مي کند. نتايج نشان مي دهدکه رابطه اي علي از مصرف انرژي، شهرنشيني و توليد ناخالص داخلي به نشر دي اکسيدکربن وجود دارد. هم چنين، رابطه اي علي از مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي و اثر جمعيت شهرنشين به توليد ناخالص داخلي وجود دارد. بر اساس روابط علي فوق، با استفاده از روش رگرسيون به ظاهر نامرتبط، ارتباط بين نشر دي اکسيد کربن، مصرف انرژي، جمعيت شهرنشين و توليد ناخالص داخلي بررسي شد. نتايج برآورد نشان داد که فرضيه کوهاني شکل در مورد آلودگي زيست محيطي و توليد ناخالص داخلي در ايران صادق است. کشش نشر دي اکسيد کربن نسبت به جمعيت شهرنشين، مثبت و کوچک تر از واحد است. هم چنين، کشش نشر دي اکسيد کربن نسبت به مصرف انرژي، مثبت و بزرگ تر از واحد مي باشد.