سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه نصرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالکریم اسماعیلی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

انرژی در بخش کشاورزی اهمیت خاصی دارد، زیرا انرژی بعنوان یک نهاده در این بخش مصرف می شود . بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می دهد که طی سال های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده، مصرف انواع حامل های انرژی افزایش یافته است . رابطه علیت بین مصرف انرژی، ارزش افزوده، اشتغال و سرمایه گذاری بخش کشاورزی در این پژوهش طی سالهای ۱۳۵۰- ۸۵ مورد توجه قرار گرفته و به این سؤال پاسخ داده شده که آیا رشد اقتصادی عاملی برای مصرف انرژی است یا اینکه مصرف انرژی است که می تواند از کانالهای مستقیم و غیرمستقیم زمینه های رشد اقتصادی را فراهم سازد .
استفاده از رهیافت VAR نشان می دهد که سرمایه گذاری علت ارزش افزوده در بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت می باشند . همچنین نتایج حاصله در مورد سرمایه گذاری نشان می دهد که ارزش افزوده و مصرف انرژی علت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی درکوتاه مدت و بلند مدت است . به صورت مشابه نتایج بیان می دارد که سرمایه گذاری علت گرنجری اشتغال در بخش کشاورزی در بلند مدت و کوتاه مدت می باشد و نیز سرمایه گذاری علت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تنها در کوتاه مدت است