مقاله رابطه عمق كاشت بذر با زنده ماني و رويش ارتفاعي نهال هاي بلوط (مطالعه موردي: کامفيروز فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: رابطه عمق كاشت بذر با زنده ماني و رويش ارتفاعي نهال هاي بلوط (مطالعه موردي: کامفيروز فارس)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط ايراني
مقاله زنده ماني
مقاله ارتفاع
مقاله عمق كاشت بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسامي سيدماجد
جناب آقای / سرکار خانم: رعيتي نژاد عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلوط ايراني (Quercus brantii L.) گونه غالب و كندرشد جنگلهاي ناحيه رويشي زاگرس جنوبي در استان فارس است كه حدود ۲۹۱ هزار هكتار از جنگلهاي استان فارس را در بر مي گيرد. به منظور بررسي رابطه عمق كاشت بذر با زنده ماني و ارتفاع نهال هاي بلوط، آزمايشي در قالب فاكتوريل با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در سال ۱۳۷۴ انجام شد. تيمار ها شامل عمق كاشت بذر در ۶ سطح (صفر، ۵/۲، ۵، ۵/۷، ۱۰ و ۵/۱۲ سانتي متر) و كود حيواني در ۳ سطح (خاك معمولي، مخلوط خاك و كود ۲۰% و ۵۰%) در زميني به مساحت ۵۶۰۰ مترمربع در شمال غربي منطقه جنگلي بلوط استان فارس (كامفيروز) اجرا شد. صفت زنده ماني بذر در سال ۱۳۷۶ و ارتفاع نهال ها طي دو سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ اندازه گيري و اطلاعات جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه ميانگين ارتفاع نهال ها در عمق هاي مختلف کاشت در سطح ۱% با يكديگر اختلاف معني داري دارند. مقايسه ميانگين ارتفاع نهال در عمق هاي مختلف نشان داد که ارتفاع نهال هاي بلوط در عمق صفر نسبت به ساير سطوح عمق کاشت بيشتر بوده است. همچنين نتايج نشان داد كه بهترين عمق براي درصد زنده ماني عمق ۵/۲ سانتي متر بوده است. بنابراين مي توان پيشنهاد کرد كه بذر بلوط به طور سطحي كاشته شود.