مقاله رابطه عمل به باورهاي ديني و رضايت از زندگي در بين سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۸۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: رابطه عمل به باورهاي ديني و رضايت از زندگي در بين سالمندان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت از زندگي
مقاله دينداري
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ميمندي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: برغمدي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در پژوهش حاضر رابطه بين عمل به باورهاي ديني و رضايت از زندگي در بين سالمندان شهر سبزوار مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: پژوهش حاضر، در چارچوبي مطالعات پيمايشي انجام گرفت تعداد ۳۰۱ نفر از سالمندان شهر سبزوار به عنوان نمونه مورد بررسي به روش خوشه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه ميزان عمل به باورهاي ديني (معبد) و مقياس رضايت از زندگي (SWLS) براي تحليل داده ها از آزمون هاي آماري نظير ضريب همبستگي، آزمون تي و رگرسيون چند متغيره استفاده شد.
يافته ها: چهار حوزه اصلي مقياس معبد، يعني عمل به واجبات، عمل به مستحبات، عضويت در گروه هاي مذهبي و مداخله دادن مذهب در تصميم گيري و انتخاب، رابطه معني دار با رضايت از زندگي داشتند. تفاوت بين نمره رضايت از زندگي و عمل به باورهاي ديني زنان و مردان سالمند معني دار بود. همچنين بين رضايت از زندگي سالمندان و تحصيلات آنها رابطه معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: رضايت از زندگي در بين سالمنداني که عمل به باورهاي ديني دارند، بيشتر است و اين با آموزه هاي دين مبين اسلام همسوست.