مقاله رابطه عوامل اجتماعي ـ فرهنگي و باورپذيري مردم سالاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۱۱ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: رابطه عوامل اجتماعي ـ فرهنگي و باورپذيري مردم سالاري
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مردم سالاري
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله تقديرگرايي
مقاله پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله دادي نورالدين
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت مهر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: مردم سالاري امروزه به عنوان يكي از مهم ترين شاخص هاي معرف توسعه در عصر جديد به شمار مي آيد. از اين رو گرايش به سمت دموكراتيك شدن فرهنگ يك جامعه گامي اساسي جهت رسيدن به توسعه پايدار است. در اين بين شناسايي رابطه باورپذيري مردم سالاري و عوامل اجتماعي فرهنگي از اهميت بالايي برخوردار است.
روش: در اين پژوهش، با استفاده از روش پيمايش وتكنيك پرسشنامه، نمونه اي به تعداد ۳۸۵ نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان به صورت نمونه گيري سهميه اي در نظر گرفته شد.
يافته ها: پس از توزيع پرسشنامه و جمع آوري اطلاعات به آزمون فرضيات پرداخته شد. در تحليل آماري پژوهش از شيوه هاي آمار توصيفي (ميانگين، فراواني، درصدو…) و آماراستنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون…) استفاده شده است.
نتايج: بر اساس نتايج به دست آمده بين جنسيت و باورپذيري مردم سالاري رابطه معني داري وجود دارد به طوري كه باورپذيري مردم سالاري در بين مردان بيش تر از زنان است. باورپذيري مردم سالاري در بين مردان ۷۶ درصد ودر بين زنان ۷۲ درصد است. همچنين نتايج حاكي از آن است كه باورپذيري مردم سالاري با ساخت خانواده، تقديرگرايي، پايگاه اجتماعي اقتصادي، ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي و اعتماد اجتماعي رابطه مستقيم دارد. از طرف ديگر بين باورپذيري مردم سالاري با سطح تحصيلات و ميزان دين داري افراد رابطه معناداري وجود ندارد.