مقاله رابطه فراشناخت و استعاره با خود- نظم بخشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۶۰ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: رابطه فراشناخت و استعاره با خود- نظم بخشي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراشناخت
مقاله استعاره خود
مقاله استعاره زندگي
مقاله خود- نظم بخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري فر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعيين رابطه فراشناخت و استعاره با خود- نظم بخشي دانش آموزان.
روش: اين پژوهش از نوع همبستگي است، و در آن ابتدا ۱۵۰ دانش آموز به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند و پرسشنامه هاي حالت فراشناختي اوينل و عابدي، خود- نظم بخشي پنيتريچ و دي گروت و آزمون افتراق معنايي آزگود را تكميل كردند. براي تحليل داده هاي مربوط به ۱۳۹ دانش آموز ( ۶۴ پسر، ۷۵ دختر) از روش تحليل رگرسيون چند متغيري و تحليل واريانس چندمتغيري يك راهه استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه بين فراشناخت و استعاره زندگي با خود- نظم بخشي رابطه مثبت وجود دارد و اين رابطه در حدود ۶۴ درصد از واريانس خود- نظم بخشي را پيش بيني مي كند. علاوه بر اين، تفاوت دانش آموزان مناطق دو و شش شهر تهران در فراشناخت و استعاره خود و استعاره زندگي معنادار است؛ يعني وضعيت فراشناخت و استعاره دانش آموزان منطقه شش بهتر از دانش آموزان منطقه دو است.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش، همسو با ساير پژوهش ها، نشان مي دهد كه خود- نظم بخشي با فراشناخت و استعاره رابطه دارد. پس آموزش مولفه هاي فراشناختي مي تواند در كيفيت استعاره ها وخود- نظم بخشي دانش آموزان تاثير بگذارد.