مقاله رابطه فرهنگ سازماني با مديريت دانايي در مراكز آموزشي درماني استان زنجان-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۸۴ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: رابطه فرهنگ سازماني با مديريت دانايي در مراكز آموزشي درماني استان زنجان-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مديريت دانايي
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پور اميراشكان
جناب آقای / سرکار خانم: ولي مقدم زنجاني سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه مديريت دانايي به يك ضرورت انكار ناپذير تبديل شده است، به طوري كه سازمان ها براي رقابت سالم و حفظ بقا بدون مديريت دانايي تقريبا منفعل هستند. هدف از اين مطالعه تعيين رابطه فرهنگ سازماني با مديريت دانايي در بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي زنجان به منظور استقرار مديريت دانايي بود.
روش بررسي: پژوهش، از نوع مطالعات توصيفي بود كه در سه مركز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان به اجرا درآمد. جامعه آماري، كليه كاركنان مراكز با تحصيلات كارشناسي به بالا بودند كه از اين ميان ۱۹۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و به پرسشنامه اي كه شامل سه بخش: اطلاعات دموگرافيك، مديريت دانايي و فرهنگ سازماني بود، پاسخ دادند.
يافته ها: كاركنان بيمارستان ها در برداشت خود از فرهنگ سازماني نمره متوسطي براي آن لحاظ كردند، بالاترين امتياز مولفه هاي فرهنگ به ترتيب مربوط به تعلق سازماني، سبك رهبري، خلاقيت فردي، حمايت مديريت و در نهايت تحمل تعارض بود. وضعيت مديريت دانايي مراكز مورد مطالعه از سوي پاسخ دهندگان ضعيف اعلام شد، مولفه هاي مديريت دانايي به ترتيب بالاترين امتيازي كه كسب نمودند، عبارت از انتقال دانش، خلق دانش، و حفظ و ذخيره دانايي بود. رابطه معنادار بين فرهنگ سازماني و مديريت دانايي با r=0.43 و P=0.0006 وجود داشت. بيشترين رابطه همبستگي به ترتيب بين حمايت مديريت، خلاقيت فردي، سبك رهبري، تعلق سازماني و بالاخره تحمل تعارض با مديريت دانايي وجود داشت.
نتيجه گيري: فرهنگ سازماني پويا (ارگانيك) يكي از مهم ترين ابزارهاي استقرار و اجراي موفقيت آميز مديريت دانايي در سازمان ها محسوب مي شود. تغيير در فرهنگ سازماني به منظور استقرار مديريت دانايي بايد به نحوي باشد كه مساله حمايت مديريت از مقوله دانايي، توسعه خلاقيت فردي و سبك رهبري بيش از ساير مولفه ها مورد توجه قرار گيرد.