مقاله رابطه فرهنگ سازماني و بهبود كيفيت مدارس متوسطه شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۴۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: رابطه فرهنگ سازماني و بهبود كيفيت مدارس متوسطه شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله كيفيت آموزش
مقاله بهبود كيفيت
مقاله مديريت آموزشي
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي قربانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، پژوهشگر در صدد بررسي رابطه بين دو متغير فرهنگ سازماني و بهبود كيفيت مدارس متوسطه مي باشد. روش پژوهش، توصيفي ـ همبستگي است. جامعه آماري آن كليه مديران و معلمان دبيرستانهاي پسرانه و دخترانه نواحي پنجگانه و منطقه جي شهرستان اصفهان در سال تحصيلي ۸۵-۸۶ بود كه تعداد آنها برابر با ۷۰۶۹ نفر است. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم، ۲۹۴ مدير و معلم (۷۶ مدير و ۲۱۸ معلم) به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري پرسشنامه فرهنگ سازماني مي باشد. سه مولفه كار گروهي، توجه به نيازهاي ارباب رجوع (مشتري گرامي) و فراهم ساختن زمينه يادگيري سازماني به عنوان مولفه هاي بهبود كيفيت و مولفه هاي تواناسازي و تفويض اختيار به كاركنان، توسعه قابليت هاي دبيران و كاركنان، توجه به ارزشهاي محوري، جلب توافق دبيران و كاركنان، ايجاد هماهنگي و يكپارچگي بين كاركنان، فراهم كردن زمينه تغيير در مدرسه، رهبري اثربخش، توجه به اهداف درازمدت و كوتاه مدت و توجه به چشم انداز بلندمدت در مدرسه به عنوان مولفه هاي فرهنگ سازماني در نظر گرفته شده اند. پرسشنامه با توجه به استاندارد بودن، داراي روايي بوده و پايايي آن بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ ۰٫۹۶ برآورد گرديده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آماري در سطح آمار توصيفي شامل جدول توزيع فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، نمودارها و در سطح آمار استنباطي از آزمون تحليل واريانس چندمتغيره، آزمون t مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون توكي استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه بين فرهنگ سازماني و بهبود كيفيت مدارس متوسطه شهر اصفهان و همچنين بين مولفه هاي فرهنگ سازماني يعني تواناسازي و تفويض اختيار به كاركنان (r=0.679)، توسعه قابليت هاي دبيران و كاركنان (r=0.68)، توجه به ارزشهاي محوري (r=0.556)، جلب توافق دبيران و كاركنان (r=0.596)، ايجاد هماهنگي و يكپارچگي بين كاركنان (r=0.644)، فراهم كردن زمينه تغيير در مدرسه (r=0.679)، رهبري اثربخش (r=0.751)، توجه به اهداف درازمدت و كوتاه مدت (r=0.669) و توجه به چشم انداز بلند در مدرسه (r=0.649) با بهبود كيفيت، همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد.