مقاله رابطه فرهنگ سازماني و توسعه الگوي بهبود کيفيت در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: رابطه فرهنگ سازماني و توسعه الگوي بهبود کيفيت در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله بهبود کيفيت
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کليد موفقيت برنامه هاي مديريت کيفيت جامع در سازمان ها (از جمله سازمان هاي بهداشتي ـ درماني) وجود يک فرهنگ مناسب و حمايت کننده از تلاش هاي ارتقاي سطح کيفيت است. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توسعه الگوي بهبود کيفيت در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، تهران و شهيد بهشتي صورت گرفت.
اين پژوهش از نوع بررسي مقطعي بود و داده هاي مورد نياز، با استفاده از دو پرسشنامه فرهنگ سازماني و ميزان توسعه الگوي بهبود کيفيت در ميان کارکنان و اعضاي تيم بهبود کيفيت اين بيمارستان ها، گردآوري شدند و در نهايت، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهش نشان دادند که امتياز فرهنگ تيمي (فرهنگ مناسب براي اجراي مديريت کيفيت جامع) در بيمارستان حضرت رسول برابر ۸/۱۹ (از ۱۰۰ امتياز)، در بيمارستان شهيد مدرس ۲۵/۲۱، و در مرکز قلب تهران برابر ۶/۳۱ بود. ميزان توسعه الگوي بهبود کيفيت (در مقياسي بين ۵-۱) در بيمارستان حضرت رسول اکرم برابر ۵۴/۳، بيمارستان شهيد مدرس برابر ۵۶/۳ و در بيمارستان مرکز قلب تهران برابر ۳۳/۴ بود. علاوه بر اين ها، بر اساس تحليل همبستگي، بين امتياز فرهنگ تيمي و ميزان توسعه الگوي بهبود کيفيت در مراکز مورد مطالعه رابطه معني دار و مستقيمي وجود داشت.
يافته هاي اين پژوهش، فرضيه وجود رابطه بين فرهنگ تيمي و ميزان توسعه و اعمال الگوي بهبود کيفيت را تاييد کردند. به عبارت ديگر، بنا بر يافته ها، وجود فرهنگ تيمي و مشارکتي در سازمان پايه و اساس توفيق مديريت کيفيت جامع در آن سازمان بود.