سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر اشکان نصیری پور – استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانش
سید پوریا هدایتی – مربی، کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دان

چکیده:

موفقیت های اقتصادی سازمان هایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان های با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر،بیانگر نقش چشم گیر عوامل غیر مادی در موفقیت آنها بوده است که در این میان فرهنگ سازمانی به عنوان عاملی مهم تلقی می گردد.هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری کارکنان در فعالیت های اقتصادی بخش سلامت بود. نوع مطالعه موردی بوده و جامعه پژوهش را کارکنان بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۲۴۴=N) تشکیل می داد که ۹۶ نفر از آنان به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.