مقاله رابطه فشاررواني و سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور (مركز بندر امام خميني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۹۶ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: رابطه فشاررواني و سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور (مركز بندر امام خميني)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشاررواني
مقاله سلامت رواني
مقاله دانشگاه پيام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سواري كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي رابطه فشاررواني و سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور بندر امام خميني پرداخته است .كليه دانشجويان دختر و پسر جامعه آماري را تشكيل داده اند كه ۱۰۵ نفر از آنان (۲۰ نفر در رشته روان شناسي، ۵۸ نفر در رشته علوم تربيتي و ۲۷ نفر در رشته مديريت بازرگاني) به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از مقياس پيامد رويداد (هوروتيز، ۱۹۷۹) و مقياس سلامت عمومي (گلدبرگ و هيلير ۱۹۷۹) استفاده شد. داده ها به كمك آمار توصيفي و استنباطي تحليل شد. يافته ها نشان داد كه بين فشاررواني و جنسيت دانشجويان همبستگي منفي وجود دارد. بين سلامت رواني و جنسيت دانشجويان همبستگي منفي وجود دارد. بين دانشجويان دختر و پسر، از لحاظ فشار رواني، اختلاف معني داري وجود ندارد. بين رشته هاي مختلف تحصيلي، از لحاظ فشاررواني، اختلاف معني داري وجود دارد. بين رشته هاي مختلف تحصيلي، از لحاظ سلامت رواني اختلاف معني داري وجود دارد.