مقاله رابطه فشارزاهاي تحصيلي، تفکرات مذهبي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۷۹ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: رابطه فشارزاهاي تحصيلي، تفکرات مذهبي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارزاهاي تحصيلي
مقاله تفکرات مذهبي
مقاله سلامت روان
مقاله عملکرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشيان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ضميري امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه فشارزاهاي تحصيلي، تفکرات مذهبي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز بود. نمونه اين پژوهش شامل ۳۰۰ نفر (۱۵۰ پسر و ۱۵۰ دختر) بود كه بصورت تصادفي طبقه اي از بين تمامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي فشارزاي تحصيلي اهواز، تفكرات مذهبي آلپورت و سلامت عمومي گلدبرگGHQ  و معدل دانشجويان به عنوان ملاكي جهت برآورد عملكرد تحصيلي آنان استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگي و نتايج تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري در سطح معني داريP£۰٫۰۰۰۱  نشان داد كه بين فشارزاهاي تحصيلي و عملكرد تحصيلي همچنين بين سلامت روان و عملكرد تحصيلي دانشجويان (دختر و پسر) رابطه معنادار وجود دارد. ولي بين تفكرات مذهبي و عملكرد تحصيلي آنان ارتباطي مشاهده نشد. همچنين يافته ها نشان داد كه بين فشارزاهاي تحصيلي، تفکرات مذهبي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانشجويان (دختر و پسر) رابطه چندگانه وجود دارد.