مقاله رابطه فشارزاهاي تحصيلي، تفکرات مذهبي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۳۰ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: رابطه فشارزاهاي تحصيلي، تفکرات مذهبي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارزاهاي تحصيلي
مقاله تفکرات مذهبي
مقاله سلامت روان
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشيان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سراج خرمي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه فشارزاهاي تحصيلي، تفکرات مذهبي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز بود. نمونه اين پژوهش شامل ۳۰۰ نفر (۱۵۰ پسر و ۱۵۰ دختر) بود که به صورت تصادفي طبقه اي از بين تمامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي فشارزاي تحصيلي اهواز، تفکرات مذهبي آلپورت و سلامت عمومي گلدبرگ GHQ و معدل دانشجويان به عنوان ملاکي جهت برآورد عملکرد تحصيلي آنان استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود و نتايج تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند گانه در سطح معني داري P<0.0001 نشان داد که بين فشارزاهاي تحصيلي و عملکرد تحصيلي همچنين بين سلامت روان و عملکرد تحصيلي دانشجويان (دختر و پسر) رابطه معنادار وجود دارد. ولي بين تفکرات مذهبي و عملکرد تحصيلي آنان ارتباطي مشاهده نشد. همچنين يافته ها نشان داد که بين فشارزاهاي تحصيلي، تفکرات مذهبي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانشجويان (دختر و پسر) رابطه چندگانه وجود دارد. همچنين تحليلي رگرسيون نشان داد که سلامت عمومي و جنسيت، پيش بيني کننده عملکرد تحصيلي مي باشند.