مقاله رابطه فشارزاهاي رواني و سرسختي روان شناختي با سلامت روان دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: رابطه فشارزاهاي رواني و سرسختي روان شناختي با سلامت روان دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارزاهاي رواني دانش آموزان مراكز پيش دانشگاهي
مقاله سلامت روان
مقاله سرسختي روان شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: همايي رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه فشارزاهاي رواني و سرسختي روان شناختي با سلامت روان دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي اهواز بود. ۱۳۴ آزمودني از بين دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي، از نواحي ۴ گانه اهواز به صورت تصادفي چند مرحله اي انتخاب شد. از ابزارهاي اندازه گيري مقياس فشارزاهاي رواني دانش آموزان مراكز پيش دانشگاهي و پرسشنامه فهرست تجديد نظر شده علايم رواني براي سلامت رواني و همچنين مقياس سرسختي روان شناختي اهواز استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري استفاده شده است. با استفاده از ضرايب همبستگي پيرسون رابطه بين فشارزاهاي رواني دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي اهواز با سلامت روان و همچنين رابطه سرسختي اين دانش آموزان با سلامت روان تاييد شد، همچنين يافته ها نشان داد كه بين فشارزاهاي رواني و سلامت روان با سرسختي روان شناختي دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي اهواز رابطه چند گانه وجود دارد.