مقاله رابطه فيتواسترولهاي دريافتي با ليپيدهاي سرم بيماران ديابتي نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۶۴ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: رابطه فيتواسترولهاي دريافتي با ليپيدهاي سرم بيماران ديابتي نوع ۲
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيتواسترول
مقاله ليپيد هاي سرم
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: طالبان فروغ اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در ديابت نوع ۲، شيوع هيپرکلسترولي حدود %۲۸-۳۴ و هيپرتري گليسريدمي %۵-۱۴ مي باشد. باتوجه به اثر کاهنده فيتواسترولها روي کلسترول و LDL-c سرم، اين مطالعه به منظور بررسي تاثير فيتواسترولها روي ليپيد پروفايل سرم بيماران ديابتي نوع ۲ انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۲۰۰ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ که به کلينيک ديابت نوع ۲ شهرستان سبزوار مراجعه کردند، انجام شد. بعد از کسب رضايت نامه کتبي از افراد با روش چهره به چهره توسط پرسشگر مجرب پرسشنامه مربوطه تکميل گرديد. وزن و قد طبق دستورالعمل هاي استاندارد اندازه گيري شد. داده هاي لازم در مورد زمينه دريافت غذايي با استفاده از يادآمد ۲۴ ساعته خوراک طي سه روز متوالي و بسامد خوراک بدست آمد. سپس مقدار فيتواسترول موجود در مواد غذايي محاسبه شد و بيماران بر اساس فيتواسترول دريافتي به دو گروه زير ۲۰۰ ميلي گرم در دسي ليتر و بالاي ۲۰۰ ميلي گرم در دسي ليتر تقسيم شدند. قندخون، کلسترول تام و تري گليسريد و HDL–c سرم به روش کالريمتري آنزيماتيک و  LDL-cسرم در هر دو گروه اندازه گيري و با هم مقايسه شدند.
يافته ها: در اين مطالعه ميانگين BMI بيماران مورد بررسي، ۲۶٫۳±۱٫۷ کيلوگرم بر متر مربع بود. ميانگين کلسترول تام در گروه يک ۲۶۳٫۰۸±۱۰۸٫۵۲ و در گروه دو ۲۲۳٫۰۲±۷۷٫۶۵ ميلي گرم در دسي ليتر بود (p=0.016) و ميانگين LDL-C  نيز در گروه يک ۱۶۸٫۶۰±۱۰۴٫۷۸ و در گروه دو ۱۳۹٫۲۱±۷۱٫۱۰ ميلي گرم در دسي ليتر بود (p=0.014). LDL-c و HDL-c سرم بيماران نيز به ترتيب، ۱۵۱٫۱۴±۸۶٫۶۷ و ۴۸٫۵۸±۶٫۲۸ ميلي گرم در دسي ليتر بود. ميانگين دريافت فيتواسترولهاي اين بيماران ۳۷۶٫۰۹±۱۳۴٫۴۳ ميلي گرم در روز بود. دريافت فيتواسترولها در مقادير بيش از ۲۰۰ ميلي گرم در روز با کلسترول تام و LDL-c سرم بيماران ديابتي نوع ۲ ارتباط معکوس معني دار داشت.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که دريافت فيتواسترول بيش از ۲۰۰ ميلي گرم در روز موجب کاهش کلسترول تام و LDL-c بيماران ديابتي ميشود.