مقاله رابطه قراردادهاي بدهي و اندازه شركت با محافظه كاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: رابطه قراردادهاي بدهي و اندازه شركت با محافظه كاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاري
مقاله اندازه شرکت
مقاله قراردادهاي بدهي
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: وافي ثاني جلال
جناب آقای / سرکار خانم: حلاج محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش رابطه اندازه شركت و قراردادهاي بدهي با محافظه كاري در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. براي اندازه گيري محافظه كاري از سه معيار مبتني بر اقلام تعهدي، مبتني بر ارزش بازار، و رابطه بازدهي سهام و سود استفاده شده است. هم چنين براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، ۸۵ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي ۸۵-۱۳۸۲ با استفاده از روش رگرسيون حداقل مربعات معمولي مورد بررسي قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش بيانگر اين است كه رابطه مثبت معناداري بين بدهي و محافظه كاري در دو معيار مبتني بر اقلام تعهدي و مبتني بر ارزش بازار وجود دارد. هم چنين، رابطه منفي اندازه شركت و محافظه كاري تنها در معيار مبتني بر ارزش بازار مورد تاييد قرار گرفت، بنابراين در كل نمي توان استنباط كرد كه بين اندازه شركت و محافظه كاري رابطه منفي و معناداري وجود دارد.