مقاله رابطه قندخون ناشتا و بعد از غذا با هموگلوبين در A1C ديابت تيپ ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: رابطه قندخون ناشتا و بعد از غذا با هموگلوبين در A1C ديابت تيپ ۲
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت تيپ ۲
مقاله قندخون ناشتا
مقاله قندخون بعد از غذا
مقاله HbA1C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيرومند الهام
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اطلاعات موجود درباره اثر قند خون قبل و بعد از غذا بر هموگلوبين HbA1C به عنوان استاندارد طلايي در كنترل قند خون در بيماران ديابتي ناكافي مي باشد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي رابطه قند خون قبل و بعد از غذا و تعدادي از فاكتورهاي زمينه اي با HbA1C در بيماران ديابتي تيپ ۲ مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت كرمانشاه انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه تحليلي مقطعي بر روي ۱۷۳ بيمار ديابتي تيپ ۲ به روش نمونه گيري آسان و مبتني بر هدف انجام شد. ابتدا پرسشنامه اي حاوي اطلاعات زمينه اي تكميل گرديد و سپس براي سه ماه متوالي، هر ۲ تا ۴ هفته قندخون بيماران در سه نوبت ناشتا، ۲ ساعت پس از صبحانه و ساعت ۴ عصر و HbA1C در پايان سه ماه اندازه گيري گرديد و نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد و بيماران بر اساس HbA1C به سه گروه قراردادي تقسيم شدند.
يافته ها: در اين مطالعه در كل و هر سه زيرگروه مورد نظر هر سه قند ناشتا، ۲ ساعت پس از صبحانه و ساعت ۴ عصر با HbA1C رابطه داشته اند. ضريب همبستگي براي قند ناشتا (P<0.0001) r=0.749، براي قند ۲ ساعت پس از صبحانه (P<0.0001) r=0.754 و براي قند ساعت ۴ عصر (P<0.0001) r=0.811 مي باشد. همچنين طول مدت ابتلا (P<0.0001) r=0.363 و نوع درمان  (P<0.0001) r=0.338با HbA1C رابطه داشته است. ولي بين سن، جنس، BMI، سابقه فاميلي و ميزان تحصيلات با HbA1C رابطه معني دار مشاهده نشد.
نتيجه گيري: علي رغم اين كه هر سه قند ناشتا، ۲ساعت پس از صبحانه و ساعت ۴ عصر با HbA1C رابطه دارند ولي بيشترين رابطه را قند ساعت۴  عصر با HbA1C داشته است و قندهاي غير ناشتا نيز به اندازه قند ناشتا بر روي HbA1C تاثير دارند.