مقاله رابطه كار كودك با توسعه و رفاه اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۳۰۱ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: رابطه كار كودك با توسعه و رفاه اجتماعي
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه اجتماعي
مقاله رفاه اجتماعي
مقاله فقر
مقاله كار كودك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تولايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلريان اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: مشکلات اجتماعي مانع تحقق توسعه اجتماعي مي شوند ـ يا دست کم روند دستيابي به آن را به تاخير مي اندازند. يکي از اين مشکلات اجتماعي، كار كودكان است. فقر در ايجاد و تداوم اين پديده نقشي اساسي ايفا مي كند. در اين پژوهش ضمن پرداختن به تاثير عامل فقر، قصد داريم نسبت همبستگي كار كودك با توسعه و رفاه اجتماعي را تعيين کنيم.
روش: اين مطالعه تحليلي با روش گروهي تقاطعي يا قطري (cross-lagged panel study) انجام شده است. ۳۴ کشور در سطوح مختلف توسعه که آمارهاي مربوط به ميزان كار كودك و شاخص توسعه اجتماعي آن ها در سال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ موجود بود، انتخاب شدند. براي تحليل داده ها از روش همبستگي تقاطعي و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: ميزان كار كودك در سال ۲۰۰۰ با مقدار شاخص توسعه اجتماعي در سال ۲۰۰۶ و نيز مقدار شاخص توسعه اجتماعي در سال ۲۰۰۰ با ميزان كار كودك در سال ۲۰۰۶ ارتباط منفي دارند، ولي تفاوت اين دو همبستگي (به ترتيب -۰۷۸٫ و -۰٫۸۷) معنادار نيست.
نتايج: كار كودك و توسعه اجتماعي ارتباط متقابل دارند اما جهت رابطه عليت ميان آن دو همچنان نامعلوم است.