مقاله رابطه متغيرهاي شخصي مديران با شيوه هاي نظارتي آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: رابطه متغيرهاي شخصي مديران با شيوه هاي نظارتي آنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشته تحصيلي
مقاله سطح تحصيلات
مقاله جنسيت
مقاله سابقه
مقاله شيوه هاي نظارتي مدير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبدالهي اردكاني محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش بررسي رابطه متغيرهاي شخصيتي مديران با شيوه هاي نظارتي آنان مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را همه مديران دبيرستان هاي كرج اعم از دولتي،‌ غير دولتي، ‌فني حرفه اي و كاردانش تشكيل مي دهند،‌ كه مجموع آنها ۱۳۸۲، ‌۲۴۵ نفر بوده است. که ۱۸۷ نفر از طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است كه با همكاري افراد صاحب نظر روايي محتوايي آن تاييد شده و با استفاده از روش آلفاي كرانباخ ضريب اعتبار آن ۰٫۸۲، به دست آمد و با استفاده از آزمون مجذور خي نتايج نشان داد که بين رشته هاي تحصيلي مديران و شيوه هاي نظارتي آنان، بين جنسيت مديران و شيوه هاي نظارتي آنان و بين سطح تحصيلات مديران و شيوه هاي نظارتي آنان رابطه معني دار وجود ندارد.