مقاله رابطه مديريت تنوع نيروي کار و دانش آفريني سازماني در آموزش عالي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه مديريت تنوع نيروي کار و دانش آفريني سازماني در آموزش عالي ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت تنوع نيروي کار
مقاله تئوري پوياي دانش آفريني سازماني
مقاله دارايي تنوع
مقاله مديريت استعداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عدلي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: نيازآذري كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنوع نيروي کار، دارايي جديدي است؛ که جهان گرايي فزاينده براي سازمان ها به ارمغان آورده است. نيروي کار متنوع، مدل هاي ذهني مختلفي را با خود به سازمان مي آورد؛ که در صورت درست اداره شدن عقايدي جديد توليد مي کند، دانش آفريني، خلاقيت و نوآوري به بار مي آورد. در اين پژوهش رابطه اداره تنوع نيروي کار و فرايند دانش آفريني در نظام آموزش عالي مطالعه شد. روش پژوهش توصيفي ـ همبستگي بود؛ مشارکت کنندگان در اين پژوهش ۱۳۲ نفر از اعضا هیات علمي دانشگاه بودند که با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss از جمله آزمون هاي آماري همبستگي و رگرسيون تجزيه و تحليل شد. يافته هاي پژوهش نشان داد بين اداره تنوع نيروي کار و فرايند دانش آفريني در نظام آموزش عالي رابطه مثبت وجود دارد؛ مديريت اثربخش آن مي تواند دانش آفريني را براي سازمان به ارمغان آورد.