مقاله رابطه مصرف سيگار با بروز ديابت بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: رابطه مصرف سيگار با بروز ديابت بارداري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت بارداري
مقاله مصرف سيگار
مقاله بروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علم الهدي سيده هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: كريمان نورالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: پناه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت يک بيماري متابوليک و شايع ترين عارضه طبي در بارداري است. ديابت بارداري نيز يکي از انواع ديابت است که براي اولين بار در بارداري شناسايي مي شود. عوامل خطر متعددي در بروز ديابت بارداري شناسايي شده اند. شناسايي عوامل خطر جديد به کشف زناني که در معرض خطر قرار دارند، کمک خواهد کرد. اين مطالعه با هدف تعيين رابطه مصرف سيگار حين يا قبل از بارداري با بروز ديابت بارداري در مراجعين به مراکز بهداشتي درماني شهر تهران در سال ۸۸-۱۳۸۷ انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه مورد – شاهدي بر روي ۱۱۰ زن باردار با تشخيص قطعي ديابت بارداري (گروه مورد) و همزمان با آن تعداد ۹۶ خانم بارداربدون ابتلا به ديابت بارداري (گروه شاهد)، مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت هاي روتين بارداري و مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم بيمارستان آيت اله طالقاني و مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم ايران در شهر تهران انجام شد. روش گردآوري داده ها، مصاحبه و روش نمونه گيري به صورت در دسترس بود. دو گروه از نظر سن، تعداد سقط و تعداد زايمان با يکديگر همسان شدند.
يافته ها: خصوصيات دموگرافيک در دو گروه مشابه بود. مصرف سيگار قبل و يا در حين بارداري با بروز ديابت بارداري در ارتباط بود (P=0.001) .زناني که سابقه اي از مصرف سيگار را ذکر مي کردند، ۷۹/۳ برابر نسبت به گروهي که سابقه اي از مصرف سيگار را ذکر نمي کردند، در معرض ابتلا به ديابت بارداري بودند (P=0.0001 CI=1.37-10.53).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر، مصرف سيگار حين و يا قبل از بارداري مي تواند يک عامل خطر در بروز ديابت بارداري باشد.