مقاله رابطه مصرف سيگار با بيماري هاي پريودنتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: رابطه مصرف سيگار با بيماري هاي پريودنتال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيگار
مقاله شاخص پلاک
مقاله شاخص لثه اي
مقاله شاخص پريودنتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آيرملو بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده غلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه مصرف دخانيات يکي از مشکلات مرتبط با سلامتي جامعه است. از طرفي، نتايج متفاوت و گاه متناقضي در مورد اثر مصرف سيگار بر روي نسوج و پريودنشيوم گزارش شده است. هدف اين مطالعه تعيين رابطه بين شاخص هاي لثه اي، پلاک و شاخص پريودنتال در افراد سيگاري فعال، سيگاري قبلي و افراد غيرسيگاري در مراجعين به دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و درمانگاه حضرت ابوالفضل شهر ري در سال ۱۳۸۶ است.
مواد و روش ها: در يک مطالعه تحليلي، ۹۰ نفر شامل ۳۰ نفر بدون سابقه مصرف سيگار (شاهد)، ۳۰ نفر که در حال حاضر سيگار مي کشيدند (سيگاري فعال) و ۳۰ نفر که حداقل يک سال از تاريخ ترک مصرف سيگار آنها مي گذشت (سيگاري قبلي) به صورت غيراحتمالي انتخاب شدند. دندان هاي سانترال و پرمولر اول فک بالا در سمت چپ و فک پايين در سمت راست و همچنين مولرهاي اول فک بالا در سمت راست و فک پايين در سمت چپ مورد معاينه قرار گرفتند. شاخص هاي لثه اي و پلاک با روش Loe & Silness و شاخص پريودنتال با روش Russell در نمونه ها تعيين و با آزمون هايMann-whitney U ،Kruskal-wallis  و ضريب همبستگي Spearman در سه گروه مقايسه گرديد.
يافته ها: بيشترين مقادير شاخص هاي لثه اي، پلاک و پريودنتال در گروه سيگاري فعال و کمترين مقادير در گروه غيرسيگاري به ثبت رسيد. افراد سيگاري قبلي نيز در حد وسط دو گروه قرار داشتند. در مقايسه سه گروه با يکديگر تفاوت هاي معني داري در هر سه شاخص ديده شد (هرسه: P<0.001). از نظر شاخص هاي لثه اي و پريودنتال تفاوت هاي معني داري بين افراد سيگاري فعال و سيگاري قبلي ديده نشد. همبستگي مثبت و معني داري در دو گروه سيگاري فعال و سيگاري قبلي از نظر هر سه شاخص و ميزان مصرف سيگار ديده شد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي داد استعمال سيگار با بيماري هاي پريودنشيوم مرتبط بوده و ترک آن از شدت و پيشرفت اين بيماري ها مي کاهد که با اغلب مطالعات انجام شده در اين زمينه همخواني دارد.