مقاله رابطه مفهوم خود، ساختار خانواده و نگرش به عملکردهاي تربيتي والدين در نوجواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: رابطه مفهوم خود، ساختار خانواده و نگرش به عملکردهاي تربيتي والدين در نوجواني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفهوم خود
مقاله شيوه هاي فرزندپروري
مقاله ساختار فيزيکي خانواده
مقاله نوجواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوان خواه مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، مولفه مفهوم خود و رابطظ آن با ساختار خانواده و شيوه هاي فرزندپروري مورد بررسي قرار گرفته است. تعداد ۱۶۳ دانش آموز نوجوان با ميانگين سني ۱۶ سال و به تفکيک جنسيت از ميان مدارس متوسطه شهر تبريز انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس مفهوم خود تنسي متشکل از ۸۴ ماده و مقياس ۷۷ ماده اي عملکرد تربيتي والدين استفاده شد. نتايج بيان گر تفاوت هاي جنسي معني داري در مفهوم خود نبود. دختران در مقايسه با پسران محبت والديني را بيشتر ارزيابي کردند، ولي در نگرش به بعد کنترل والديني تفاوت هاي جنسي معني داري مشاهده نشد. چهار شيوه تربيتي (مقتدر، آزادگذارنده، قدرت طلب و مسامحه کار) در رابطه با مفهوم خود مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل ANOVA گوياي آن بود که نقش اقتدار والديني در ايجاد مفهوم خود بالا در مقايسه با سه شيوه ديگر به مراتب بيشتر بود. همچنين، مفهوم خود، جز در رابطه با تحصيلات مادر، تحت تاثير ساختار فيزيکي خانواده قرار نگرفت.