مقاله رابطه مقابله هاي مذهبي و سلامت روان در بيماران مبتلا به تصلب چندگانه بافت (MS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۵۸ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: رابطه مقابله هاي مذهبي و سلامت روان در بيماران مبتلا به تصلب چندگانه بافت (MS)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماران
مقاله تصلب چندگانه بافت ها
مقاله سلامت روان
مقاله مقابله مذهبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاع كاظمي مهرانگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر تعيين رابطه مقابله هاي مذهبي خصوصا در بعد شناختي توکل به خداوند، دعا، انجام خيرات و اعتقاد به مرگ و معاد در زنان و مردان مبتلا به بيماري تصلب چندگانه بافت ها با سلامت روان بود.
روش: پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي و همبستگي بود. نمونه پژوهش شامل ۵۰ نفر از بيماران ۲۵-۴۰ ساله مبتلا به تصلب چندگانه بافت ها بودند که از انجمن بيماران ام اس تهران انتخاب شدند، و به پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هيلير، ۱۹۷۹ با ۲۸ سوال و پرسشنامه محقق ساخته با ۱۱ سوال و داراي مولفه هاي شناختي، اجتنابي و رفتاري بود پاسخ دادند. روايي محتوايي پرسشنامه اخير از سوي صاحبنظران در حوزه روانپزشکي و مذهبي تاييد و اعتبار آن نيز با استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد پس از دو هفته ۰٫۸۰ بود. جهت تحليل داده ها از آزمون آماري t و همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: حاکي از معنادار نبودن تفاوت ارتباط نحوه استفاده از مقابله هاي مذهبي در دو جنس بود ولي ارتباط بين باورهاي مذهبي بالا و سلامت روان معنادار بود.
نتيجه گيري: اگر افراد هنگام بيماري و استفاده از دارو درماني از اعتقادات مذهبي عملي نيز برخوردار باشند مي توانند با بيماري مقابله کنند و از سلامت عمومي بيشتري برخوردار شوند و حتي با پديده مرگ نيز به راحتي برخورد نمايند.