مقاله رابطه مقادير فولات، ويتامين ب ۱۲ و هموسيستئين تام پلاسما با هيپرمتيلاسيون ژن رتينوئيک اسيد رسپتور – بتا ۲ وابسته به سن در مبتلايان به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: رابطه مقادير فولات، ويتامين ب ۱۲ و هموسيستئين تام پلاسما با هيپرمتيلاسيون ژن رتينوئيک اسيد رسپتور – بتا ۲ وابسته به سن در مبتلايان به سرطان پستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپرمتيلاسيون
مقاله سرطان پستان
مقاله رتينوئيک اسيد رسپتور – بتا ۲
مقاله فولات
مقاله ويتامين ب ۱۲
مقاله هموسيستئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيروزپناه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبان فروغ اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پور پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: بيان ژني رتينوئيک اسيد رسپتور – بتا ۲ (RARb2) در سلول هاي تومور پستان اهميت درماني داشته و معمولا به واسطه هيپرمتيلاسيون در بخش تنظيم کننده بيان ژن (پروموتر) مي تواند مهار مي گردد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ارتباط مقادير فولات، ويتامين ب ۱۲ و هموسيستئين تام پلاسما با وضعيت هيپرمتيلاسيون ژن  RARb2 وابسته به سن در بيماران مبتلا به سرطان پستان بود.
روش کار: اين مطالعه در جامعه اي مشتمل بر ۱۲۶ بيمار مبتلا به سرطان پستان در سنين بين ۲۸ الي ۸۵ سال انجام شد. وضعيت هيپرمتيلاسيون ژن RARb2 در بافت تومور با استفاده از روش Methylation-specific PCR مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: هيپرمتيلاسيون ژن RARb2 در ۵/۳۶ درصد از بيماران مشاهده گرديد. هيپرمتيلاسيون ژن RARb2 با سن در زمان تشخيص بيماري و تاريخچه فاميلي سرطان پستان ارتباط عکس نشان داد. در بيماران سنين ۴۸ سال به بالا، سطح فولات پلاسما در گروه متيله کمتر از گروه غيرمتيله بود (p<0.05). در حاليکه در بيماران سنين ۴۸ سال به پايين، ميزان هموسيستئين تام پلاسما در گروه متيله بيشتر از گروه غيرمتيله بود (p<0.05). در سنين بالاتر از ۴۸ سال، ارتباط عکس و معني دار بين سطوح فولات (%۹۵Cl:0.052-0.887 و OR=0.214)، ويتامين ب ۱۲ پلاسما (%۹۵Cl:0.002-0.919 و OR=0.039) و وضعيت هيپرمتيلاسيون RARb2 مشاهده شد. در همين گروه سني، سطح بالاي هموسيستئين پلاسما (%۹۵Cl:1.067-25.7 و OR=7.55) در افزايش شانس بروز هيپرمتيلاسيون  RARb2 نقش داشت.
نتيجه گيري: سطوح پايين فولات و ويتامين ب ۱۲ پلاسما و سطح بالاي هموسيستئين پلاسما مي توانند در پيش آگهي هيپرمتيلاسيون RARb2 در مبتلايان به سرطان پستان نقش داشته باشند.