مقاله رابطه مولفه هاي خانوادگي با نگرش به مواد مخدر در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه مولفه هاي خانوادگي با نگرش به مواد مخدر در بين دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله اعتياد
مقاله مواد مخدر
مقاله دانش آموز
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه مولفه هاي خانوادگي با نگرش دانش آموزان به مواد مخدر بوده است. به همين منظور ۸۶۳ دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران به روش نمونه گيري خوشه اي طبقه بندي شده انتخاب و به ابزار تحقيق (پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر و مقياس سنجش مولفه هاي خانوادگي)، پاسخ دادند. اطلاعات گردآوري شده با استفاده از آزمون هاي u من ويتني و ضريب همبستگي اسپيرمن تحليل شدند. نتايج نشان داد که دانش آموزاني که والدينشان از مواد مخدر استفاده مي کردند، نسبت به ساير دانش آموزان نگرش مثبت تري به مواد مخدر داشتند. بين احساس نا ايمني در کانون خانواده و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر رابطه مثبتي وجود داشت. با افزايش تحصيلات والدين، تصورات غيرواقعي دانش آموزان در مورد خطرات مواد مخدر کاهش يافته و با افزايش تحصيلات پدر نگرش دانش آموزان نسبت به اثرات مواد مخدر منفي تر شده بود. اما افزايش يا کاهش تحصيلات مادر با نگرش دانش آموزان نسبت به مصرف و اثرات مواد مخدر رابطه معناداري نشان نداد. همچنين با افزايش ميزان درآمد خانواده، نگرش دانش آموزان به اثرات مواد مخدر منفي تر شده بود، در حالي که بين ميزان درآمد خانواده و علاقه دانش آموزان به مصرف مواد و همچنين تصورات غير واقعي آنها در مورد خطرات مواد مخدر رابطه معناداري مشاهده نشد.