مقاله رابطه مولفه هاي سرمايه اجتماعي خانواده با خشونت خانگي عليه زنان در شهر خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بررسي مسايل اجتماعي ايران (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۳۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: رابطه مولفه هاي سرمايه اجتماعي خانواده با خشونت خانگي عليه زنان در شهر خرم آباد
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي خانواده
مقاله خشونت خانگي عليه زنان
مقاله نظريه منابع
مقاله همکاري
مقاله اعتماد
مقاله تحصيلات زن
مقاله نظريه شبکه روابط اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي امير
جناب آقای / سرکار خانم: نژادسبزي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر در صدد است از دريچه روابط حاکم درخانواده به بررسي تاثير سرمايه اجتماعي خانوادگي و ﻣولفه هاي آن بر خشونت خانگي عليه زنان در شهرستان خرم آباد بپردازد. جامعه آماري در اين تحقيق زنان شوهردار تحت پوشش مراكز بهداشتي-درماني شهري شهر خرم آباد بوده اند كه با استفاده از فرمول كوكران، ۳۸۳ نفر انتخاب بررسي شدند. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که ۱٫ کمترين تجربه خشونت خانگي در حوزه خشونت فيزيکي مستقيم و بيشترين موارد در حوزه خشونت فيزيکي غير مستقيم و رواني-عاطفي است، ۲٫ در حدود نيمي از افراد بررسي شده داراي سرمايه اجتماعي خانوادگي در حد زياد و خيلي زياد و ما بقي داراي سرمايه اجتماعي متوسط و کم بودند، ۳٫ سرمايه اجتماعي و ﻣولفه هاي آن نقش تعيين کننده اي در خشونت خانگي عليه زنان داشتند، به نحوي که سرمايه اجتماعي به تنهايي ۵۸ درصد واريانس خشونت خانگي را تبيين مي کند، ۴٫ در تحليل چند متغيره، پس از سرمايه اجتماعي، متغير تحصيلات زن مهمترين تبيين کننده خشونت خانگي عليه زنان و موثرترين منبع با ارزش اجتماعي در فرايند توانمندسازي زنان شناخته شد.