مقاله رابطه ميان تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني از متقاضيان طلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۸۲۷ تا ۸۳۷ منتشر شده است.
نام: رابطه ميان تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني از متقاضيان طلاق
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمايزيافتگي خود
مقاله هوش هيجاني
مقاله سازگاري زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كرملو سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجوي آناهيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ميان تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني در افراد مراجعه کننده به مراکز قضايي و افراد مايل به ادامه زندگي مشترک در شهر تهران انجام گرفته است. نمونه مورد پژوهش شامل ۶۱ نفر از مراجعه کنندگان به مراکز قضايي و ۶۱ نفر از افراد مايل به ادامه زندگي مشترک که با استفاده از شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند، مي باشد. هر دو گروه به پرسشنامه تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني پاسخ دادند.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد که تفاوت معناداري ميان گروه آزمايش و گواه در مورد هوش هيجاني و تمايزيافتگي خود (P<0.001) وجود دارد. افراد گروه گواه داراي هوش هيجاني و تمايزيافتگي بالاتري نسبت به افراد گروه آزمايش بودند. بر اساس تحليل نتايج رگرسيون به شيوه گام به گام مي توان مولفه جدايي عاطفي در متقاضيان طلاق (R2=13%) و متغيرهاي واکنش هيجاني، جايگاه من و جدايي عاطفي در افراد عادي (R2=28%) را به عنوان متغيرهاي پيش بين براي هوش هيجاني تلقي کرد.