مقاله رابطه ميان سخت رويي روان شناختي، رضايت از زندگي و اميد با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: رابطه ميان سخت رويي روان شناختي، رضايت از زندگي و اميد با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اميد
مقاله رضايت از زندگي
مقاله سخت رويي روان شناختي
مقاله عملکرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميد نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش تعيين رابطه ميان سخت رويي روان شناختي، رضايت از زندگي و اميد با عملکرد تحصيلي بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگي چندگانه است. ۳۶۴ نفر دانش آموز دختر پيش دانشگاهي شهر اهواز با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند و به پرسشنامه ديدگاه هاي شخصي کوباسا (۱۹۷۹)، مقياس رضايت از زندگي دينر (۱۹۸۵) و مقياس اميد بزرگسالان اسنايدر (۲۰۰۰) پاسخ دادند. داده ها با آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون سلسله مراتبي تحليل شد.
يافته ها: نتايج آشکار ساخت که ميان سخت رويي روان شناختي (تعهد، کنترل و مبارزه طلبي)، رضايت از زندگي و اميد با مولفه هاي اميد (کارگزار و گذرگاه) ارتباط مثبت معنا داري وجود دارد. علاوه بر اين، ميان سخت رويي روان شناختي و رضايت از زندگي و ميان اميد و رضايت از زندگي ارتباط مثبت و معني دار است. مولفه هاي کارگزار اميد، تعهد، کنترل و گذرگاه به ترتيب بيشترين سهم را در پيش بيني رضايت از زندگي و نيز رضايت از زندگي و سخت رويي روان شناختي سهم بيشتري در پيش بيني و تبيين عملکرد تحصيلي داشتند.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش، ضرورت توجه متوليان نظام آموزشي کشور را در جهت تدوين برنامه هايي براي به کارگيري جنبه هاي روان شناختي به منظور افزايش سخت رويي، رضايت از زندگي، اميد و تاثير اين عوامل در ارتقاي عملکرد تحصيلي دانش آموزان مورد تاکيد قرار مي دهد.