مقاله رابطه ميزان بقا پيوند کليه با نوع دهنده عضو در بين بيماران پيوند شده در مرکز پيوند بيمارستان نمازي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: رابطه ميزان بقا پيوند کليه با نوع دهنده عضو در بين بيماران پيوند شده در مرکز پيوند بيمارستان نمازي شيراز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوع دهنده
مقاله ميزان بقا پيوند
مقاله پيوند کليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي حشياني امير
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرد عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحي حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اين که ميزان بقا پيوند کليه از دهنده زنده به طور قابل ملاحظه اي بهتر از جسد مي باشد، هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين ميزان بقا پيوند کليه با نوع دهنده عضو در بين بيماران پيوند شده در مرکز پيوند بيمارستان نمازي شيراز از شروع سال ۱۳۷۸ تا پايان سال ۱۳۸۷ مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه همگروهي گذشته نگر، که به بررسي وجود ارتباط بين نوع دهنده عضو (دهنده زنده فاميل، دهنده زنده غيرفاميل و پيوند از جسد) با ميزان بقا پيوند کليه، در بين ۱۳۵۶ پيوند انجام شده در مرکز پيوند بيمارستان نمازي شيراز مي پردازد، براي محاسبه ميزان بقا پيوند از منحني کاپلان ماير، بررسي وجود اختلاف بين منحني هاي بقا از آزمون لگاريتم رتبه اي و به منظور حذف عوامل مخدوش کننده نيز از مدل رگرسيوني کاکس استفاده شده است.
يافته ها: ميزان بقا ۵ ساله پيوند کليه در بين گيرندگان کليه از دهنده زنده فاميل ۹۲٫۴ درصد، دهنده زنده غير فاميل ۹۲٫۶ درصد و در موارد پيوند از جسد نيز ۸۲٫۱ درصد بوده است، که اختلاف معني داري بين نوع دهنده پيوند و ميزان بقا پيوند کليه ديده شد (P>0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که دريافت کنندگان پيوند کليه از دهنده زنده ( فاميل و غير فاميل) به طور قابل ملاحظه اي، ميزان بقا پيوند بيشتري در مقايسه با پيوند از جسد دارند.