مقاله رابطه ميزان هموگلوبين سه ماهه اول بارداري با ديابت حاملگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۶۱ تا ۶۶۶ منتشر شده است.
نام: رابطه ميزان هموگلوبين سه ماهه اول بارداري با ديابت حاملگي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت بارداري
مقاله هموگلوبين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علم الهدي سيده هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: كريمان نورالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت شايع ترين بيماري غدد درون ريز در حاملگي است و شناسايي عوامل خطرساز ديابت بارداري به كشف زناني كه در ابتلا به خطر ديابت نوع ۲ در آينده قرار دارند، كمك مي كند. اين مطالعه با هدف تعيين رابطه ميزان هموگلوبين سه ماهه اول بارداري با ديابت بارداري در مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي – درماني شهر تهران در سال ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مورد – شاهدي در ۶۰ زن باردار با تشخيص قطعي ديابت بارداري (گروه مورد) و همزمان با آن، ۶۱ زن باردار غيرمبتلا (گروه شاهد) كه به درمانگاه مراقبت هاي بارداري، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم بيمارستان آيت اله طالقاني و مركز تحقيقات غدد و متابوليسم شهر تهران مراجعه كرده بودند، انجام شد. روش گردآوري داده ها، مصاحبه و نمونه گيري به صورت در دسترس بود. دو گروه از نظر سن، تعداد سقط و تعداد زايمان با يكديگر همسان شدند.
يافته ها: ويژگي هاي دموگرافيك در دو گروه مشابه بود. ميزان هموگلوبين بالا (>13.8 گرم بر دسي ليتر) در گروه مورد بيشتر از گروه شاهد بود (۶٫۶% در برابر ۶۰%). آزمون آماري اختلاف معني داري را بين ميزان هموگلوبين در دو گروه نشان داد (p=0.0001). زنان با هموگلوبين بالا، ۷٫۶۱ برابر گروه شاهد در معرض خطر ابتلا به ديابت بارداري بودند (۲٫۷۲-۲۱٫۲۸= فاصله اطمينان ۹۵%، OR=7.61).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر، وجود هموگلوبين بالا مي تواند يك عامل پيشگويي كننده براي ابتلا به ديابت بارداري باشد. به نظر مي رسد اگر غربالگري انتخابي براي ديابت بارداري مد نظر باشد، اين سابقه كه به آساني و با هزينه كم قابل شناسايي است، مي تواند در تصميم گيري براي انجام آزمايش هاي قند خون در نظر گرفته شود.