مقاله رابطه ميزان پذيرش يا معافيت و مشخصات فردي داوطلبان اهداي خون در مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۲۶۶ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: رابطه ميزان پذيرش يا معافيت و مشخصات فردي داوطلبان اهداي خون در مشهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهداكنندگان خون
مقاله انتقال خون
مقاله خصوصيات دموگرافيک
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي نجار علي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي نجات شهين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: صيادپورزنجاني دلارام
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگاني ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سلامت خون و فرآورده هاي خوني به سلامت عمومي اهداكنندگان، شيوع بيماري هاي منتقله از راه خون در آن‌ها، حساسيت آزمايش هاي غربالگري و از همه مهم تر انتخاب اهدا کننده سالم و داراي شرايط اهداي خون از طريق مشاوره و معاينه بستگي دارد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي ارتباط بين ميزان پذيرش يا معافيت بر اساس مشخصات فردي داوطلبان اهداي خون است.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصيفي مقطعي و جامعه پژوهش، ۱۰۴۷ داوطلب اهداي خون در سال ۱۳۸۷ بودند. در اين مطالعه توزيع فراواني سن، جنس، شغل و وضعيت تاهل اهداکنندگان بررسي گرديد. رابطه بين خصوصيات دموگرافيک فرد با نتيجه مشاوره و معاينه پزشک و آزمايشگاه بررسي و توسط نرم‌افزار ۱۱٫۵ SPSS و آزمون‌هاي كاي دو و t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ۱۰۴۷ داوطلب اهداي خون، ۸۸٫۳% به عنوان اهداکننده پذيرفته شدند. معافيت از اهداي خون با جنسيت، وضعيت تاهل، نوع اهدا کننده (بار اول، مستمر، با سابقه) و وضعيت اشتغال ارتباط معنادار داشت(P<0.01) .
نتيجه گيري: دقت و کيفيت در معاينه هاي اوليه اهداكنندگان خون از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و لازم است در انتخاب داوطلبان مجرد و داراي مشاغل آزاد با توجه به احتمال بيشتر آلودگي ويروسي، دقت بيشتري مبذول گردد.