سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مصطفی شیرمهنجی – مدیر گروه دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی
مجتبی حصاری – کارشناسی ارشد کشاورزی
سمیه رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ارزش های سازمانی بر تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی در میان کارکنان بانک توسعه صادرات می باشد .روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی– تحلیلی است که به این منظور پرسشنامه ای تهیه و در بین کارکنان بانک توسعه صادرات ایران توزیع گردیده است ، روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد. حداقل حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از نرم افزار PASS عدد۱۶۰ بدست آمد که به این منظور ۴۸۰عدد پرسشنامه توزیع گردید . روش جمع اوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد و برای ارزیابی متغیر های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردیده است پرسشنامه مذکور برای ارزیابی متغیرهای مستقل ارزش های سازمانی رفاهی،ارتباطی، رسمی و نیز متغیرهای واسطه درک حمایت سازمانی استفاده شد.برای تایید روایی پرسشنامه ار یک پیش آزمون شامل ۲۰ نفر از کارکنان استفاده شد و سپس با نظر اساتید و کارشناسان گویه ها اصلاح و تعدیل گردید. و برای تایید پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آزمون برای قسمت های مختلف پرسشنامه بین ۶۶/۰ تا ۷۵/۰ بود که نشان دهنده پایایی قابل قبولی می باشد یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بین ارزش های سازمانی ارتباطی ،ارزش های رفاهی با درک حمایت سازمانی می باشد، درحالیکه ارتباط منفی و معنی داری بین ارزش های رسمی و درک حمایت سازمانی می باشد.و بین درک حمایت سازمانی و تعهد سازمانی نیز رابطه معناداری وجود دارد ؛نتیجه گیری کلی نشان از رابطه معنادار میان ارزش های سازمانی با تعهد سازمانی دارد