مقاله رابطه نظام ارزش ها با هويت ملي دانش آموزان مطالعه موردي: دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر تهران ۱۳۸۸-۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: رابطه نظام ارزش ها با هويت ملي دانش آموزان مطالعه موردي: دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهر تهران ۱۳۸۸-۱۳۸۹
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ارزش ها
مقاله دانش آموزان
مقاله هويت ملي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبايي کوپايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: احقر قدسي
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش بررسي رابطه نظام ارزش ها با هويت ملي دانش آموزان است. جامعه مورد مطالعه شامل کليه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي ۱۳۸۹ است. حجم نمونه طبق اصول علمي ۳۳۰ نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحل هاي انتخاب شد. جهت جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد:
الف) نظام ارزش هاي آلپورت، ورنون و ليندزي، شامل ۴۵ سوال که شش مولفه ارزشي (نظري، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، زيبايي شناسي و مذهبي) را مي سنجد.
ب) پرسشنامه هويت ملي که شامل ۳۷ سوال پنج گزينه اي و داراي هفت بعد هويتي (اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي، سياسي، ديني، فرهنگي و زباني) است.
اطلاعات و داده ها جمع آوري شد و جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد.
نتايج پژوهش نشان داد که:
۱٫ از روي نمرات نظام ارزشي دانش آموزان مي توان هويت ملي آنها را پيش بيني کرد. قدرت پيش بيني ارزش هاي مذهبي و ارزش هاي اقتصادي بيشتر از ارزش هاي نظري، هنري، اجتماعي و سياسي است.
۲٫ مقايسه ميانگين نمرات ارزش ها، مويد آن است که در ارزش هاي هنري و اجتماعي دانش آموزان دختر بيشتر از پسران و در مقابل در ارزش هاي نظري، اقتصادي، مذهبي و سياسي دانش آموزان پسر بيشتر از دختران هستند.
تفاوت معناداري در ارزش هاي اجتماعي و مذهبي دختران با پسران مشاهده نشد.
۳٫ مقايسه ميانگين نمرات هويت دانش آموزان نشان دهنده آن است که هويت اجتماعي، تاريخي و زباني دانش آموزان پسر از دختران قويتر و در هويت هاي سياسي و جغرافيايي دختران قويتر از پسران هستند، ولي اين تفاوت در هويت ملي، ديني، جغرافيايي و فرهنگي معنادار نمي باشد.