سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا بقایی – دانشجویگروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع رامین خوزست
محمدامین آسودار – استادیار گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خ

چکیده:

کلیه نوآوری ها در کشاورزی با فرایند کاهش هزینه ها و افزایشعملکرد همراه بودها ست عرضه و نشر هرنوآوری در جوامع کشاورزی بایستی با شناخت اصولی وکافی از نوآوری و همچنین شناخت جامع و کامل از منطقه ای که تاثیر پذیرش نوآوری موردمطالعه قرار میگیرد وجود داشته باشد بهمین دلیل فرایندتوسعه متکی برنوآوری ها از طریق تاکید برگسترش شبکه ی ارتباطات فراگردی تکاملی داشته است دراین راستا بررسی وضعیت پذیرش کمبینات غلات به عنوان یکنوآوری موثر در امر فرایند توسعه تکنولوژی کشاورزی و بالاخص موثر درا فزایش عملکردکشت مکانیزه گندم مدنظر بوده است با جمع آوری اطلاعات کاربردی و نظر خواهی ۳۰ نفر از کشاورزان درشهرستان زرقان استان فارس از طریق پرسشنامه و مصاحبه اطلاعات مورد بررسی جمع آوری گردید دراین مقاله استفاده از بذرکار مرکب به عنوان یک نوآوری درمنطقه و تجزیه و تحلی عوامل موثر درپذیرش این دستگاه مورد بحث و نتیجه گیری قرارگرفته است آنالیز نتایج تحقیق نشان داد که درشهرستان زرقان استان فارس میزان استقبال از این دستگاه عالی و از نظر سازگاری و کارآمد بودن نزدیک به ۸۲ درصد کشاورزان منطقه از کمبینات غلات استفاده کرده اند.