مقاله رابطه نوع مالکيت نهادي و حسابداري محافظه کارانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: رابطه نوع مالکيت نهادي و حسابداري محافظه کارانه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالکان نهادي
مقاله مالکان نهادي فعال
مقاله مالکان نهادي منفعل (غير فعال)
مقاله محافظه کاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندر هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه گذاران نهادي با توجه به مالکيت بخش درخور توجهي از سهام شرکت ها، داراي نفوذ قابل ملاحظه اي بر آنها هستند، ضمن آنکه محرك هايي براي نظارت بر رويه هاي شرکت ها (شامل رويه هاي حسابداري) دارند. رويه هاي حسابداري محافظه كارانه، مديران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بيني بيش از حد در ارايه سود باز داشته، سبب گزارش سودهاي قابل اتکاتري مي گردد. در اين تحقيق، سعي برآن است که تاثير حضور مالکان نهادي بر رويه هاي حسابداري محافظه کارانه تعيين شود. با توجه به اين موضوع که سرمايه گذاران نهادي مشابه با هم نيستند و تاثير متفاوتي بر رويه هاي حسابداري شرکت ها دارند، اين تحقيق با طبقه بندي سرمايه گذاران نهادي به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالكيت نهادي و محافظه کاري را نيز بررسي مي کند. براي بررسي اين ارتباطات، از دو مدل رگرسيوني (مدل باسو و مدل بال و شيواکومار) استفاده گرديد. يافته هاي به دست آمده از وجود رابطه مثبت بين مالکيت نهادي و محافظه کاري سود حکايت دارند. به عبارت ديگر، با افزايش سطح مالکيت نهادي، تمايل شرکت ها به استفاده از رويه هاي محافظه کارانه بيشتر مي گردد. در نتيجه، مي توان ادعا کرد اين سهامداران ناظران فعالي هستند که مديران را به گزارش سود با کيفيت بالاتر(از طريق کاربرد رويه هاي حسابداري محافظه کارانه تر) تشويق مي کنند. همچنين، بعد از تفکيک مالکان نهادي به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداري بين مالکيت نهادي منفعل و محافظه کاري سود نيز يافت شد. البته، در ارتباط با مالکيت نهادي فعال، نتيجه قابل اتکايي حاصل نشد.