مقاله رابطه نگرش مذهبي و شادکامي در دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در افق دانش از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: رابطه نگرش مذهبي و شادکامي در دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادكامي
مقاله مذهب
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحراييان علي
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شواهد پژوهشي در دسترس نشان مي دهد که نگرش مذهبي در تمام جنبه هاي زندگي روانشناختي بشر، تاثيرات به سزايي دارد. شادکامي نيز يکي از جنبه هاي مهم زندگي روانشناختي است به طوري که در سال هاي اخير بررسي تجربي شادکامي توسط روانشناسان و جامعه شناسان افزايش يافته است. اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين نگرش مذهبي و شادکامي در دانشجويان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز انجام گرفته است.
روش تحقيق: روش مطالعه حاضر توصيفي-مقطعي مي باشد که در سال ۸۷-۱۳۸۸ انجام شد. روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي بود. نمونه پژوهش شامل ۲۷۱ دانشجوي رشته پزشکي بود (۱۶۴ مرد و ۱۰۷ زن). داده ها با استفاده از پرسشنامه نگرش مذهبي خداياري فرد و شادکامي آکسفورد استفاده جمع آوري گرديد. داده ها با استفاده از با استفاده آزمون t (براي گروههاي مستقل) و همبستگي پيرسون تحليل گرديد.
يافته‌ها: ميانگين سني، دانشجويان ۲۰٫۴ سال با انحراف معيار ۳ مي باشد. ميانگين نمرات شادي و نگرش مذهبي در مردان و زنان به ترتيب ۴۷٫۵۴، ۴۶٫۷۷ و ۹۶٫۸٫۳، ۱۰۳٫۱۶ بود. با توجه به يافته هاي پژوهش رابطه بين شادکامي و نگرش مذهبي (p=0.0001،r=0.256 )، سن و شادکامي (p=0.004،r=0-.241 )، و نيز سن و مذهب (p=0.018، r=0-.198) معنادار بود.
نتيجه گيري: يافته ها نشان ميدهد که علاوه بر رابطه معنادار بين شادکامي و نگرش مذهبي، سن نيز رابطه ي معناداري با شادکامي و نگرش مذهبي دارد.