سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سمیه ابوعلی – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز،
سعید بختیارپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روانشناسی
بهنام مکوندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روانشناسی

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و بخشو.دگی با رضایت زناشویی زنان شاغل شهر امیدیه بود. نمونه آماری شامل ۲۲۲ نفر ۱۲۲نفر معلمین و ۱۲۲ نفر بهداشت و درمان شرکت نفت از زنان شاغل شهر امیدیه بود که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. طرحپژوهش از نوع همبستگی بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سنجش دینداری آرین، پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده و پرسشنامه رضایتزناشویی انریچ بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نگرش مذهبی وبخشودگی با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نشان داد که متغیرهای بخشودگی و نگرش مذهبی به ترتیب پیش بینی کننده رضایت زناشویی زنان شاغل بود