سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نجمه مظلوم – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاداسلامی،واحداهواز،اهواز، ایران
عبدالکاظم نیسی – دانشیار دانشگاه شهید چمران، گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی.
بهنام مکوندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روان شناسی.

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه نگرش مذهبی و سرسختی روان شناختی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اهواز در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳ می باشد. نمونه آماری شامل ۲۲۲ نفر ۱۲۲ نفردختر و ۱۲۲ نفرپسر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اهواز می باشند که به روشنمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش شامل: پرسشنامه نگرشمذهبی آرین، پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز و معدل تحصیلی به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی می باشند. نتایج نشان داد که بین نگرشمذهبی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین سرسختی روان شناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین نگرش مذهبی و سرسختی روان شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه چندگانه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان داد که متغیرهای نگرش مذهبی و سرسختی روان شناختی به ترتیب پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشند.