سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا شمسی پور – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
علی اکبر بهاری فر – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
علیرضا داودیان دهکردی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

سنگهای دگرگونی منطقه همدان واقع در شرق توده گرانیتوئید الوند بخشی از زون ساختاری سنندج – سیرجان هستند که پروتولیت آنها پلیت – گریواک می باشد و در دوره کرتاسه دگرگون شده اند، در میان این سنگهای دگرگونی، بلورهای گارنت فراوان وجود دارند که شش نوع هابیت بلوری در آنها مشاهده شده است.
اعتقاد بر این است که دو عامل اساسی داخلی و خارجی، هابیت بلوری و مورفولوژی آنها را کنترل می کنند. مطالعات صحرایی و نتایج تجزیه شیمیایی در مورد تغییر هابیت بلوری گارنت های منطقه همدان نشان میدهند که شکل بلوری گارنت ها قویا به تریکب شیمیایی آنها بویژه نسبت کاتیونهای دو ظرفیتی وابسته است و عوامل فشار و دما، کاتیونهای فعال را تعیین می کنند، در درجات پایین فشار و دما ، Ca, Mn وارد ساختمان گارنت می شوند و جانشینی Mg با تغییرات فشار، افزایش می یابد. عدم تغییرات مقدار Fe2O3, Al2O3 نشان می دهد که جانشینی Fe+3 به جای Al تاثیر چندانی در تغییر هابیت بلوری ندارد. همچنین مطالعات میکروسکوپی رابطه مستقیمی بین هابیت بلوری گارنت با پاراژنز سنگها و درجه دگرگونی در منطقه همدان را نشان نمی دهند.