مقاله رابطه هوش سازماني و مولفه هاي آن با رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان شرکت احيا گستران اسپادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۶ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش سازماني و مولفه هاي آن با رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان شرکت احيا گستران اسپادان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش سازماني
مقاله رفتارهاي شهروندي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلاسل ماهان
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه هوش سازماني و مولفه هاي آن با رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان شرکت احيا گستران اسپادان اين پژوهش با هدف بررسي رابطه هوش سازماني با رفتارهاي شهروندي سازماني به مرحله اجرا در آمده است. اين تحقيق از تحقيقات نوع همبستگي بود. جامعه آماري تحقيق شامل کارکنان شرکت احيا گستران اسپادان بودند که تعداد آنها در حدود ۸۰۰ نفر بود. از اين تعداد به عنوان نمونه ۲۷۲ نفر با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه هاي هوش سازماني (آلبرخت ۲۰۰۳)، و رفتارهاي شهروندي سازماني(لي و آلن، ۲۰۰۲) بودند که هر دو داراي روايي و پايايي مناسب مي باشند. همچنين نتايج تحليل رگرسيون دو متغيره وگام به گام نشان دادند که بين هوش سازماني (به طور کلي) با رفتارهاي شهروندي رابطه معناداري وجود دارد (P=0.01) از بين مولفه هاي هوش سازماني، مولفه هاي سرنوشت مشترک و روحيه با رفتارهاي شهروندي سازماني رابطه مثبت و معنادار (P=0.01) و مولفه ميل به تغيير با رفتارهاي شهروندي سازماني رابطه اي منفي و معنادار (P=0.01) نشان دادند. مولفه هاي دانش کاربردي، فشار عملکرد، اتحاد و توافق و چشم انداز استراتژيک نيز رابطه معنا دار نشان ندادند (P=0.05).