مقاله رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با رضايت از زندگي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با رضايت از زندگي سالمندان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوي
مقاله هوش هيجاني
مقاله رضايت از زندگي
مقاله سالمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري فرح
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: روشني خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: مهري آدرياني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با رضايت زندگي سالمندان شهر اهواز بود. نمونه پژوهش ۱۵۰ نفر بودند که با روش نمونه گيري مرحله اي انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه هاي هوش معنوي (ISIS)، هوش هيجاني شات و مقياس رضايت زندگي (SWLS) استفاده شد. طرح تحقيق از نوع همبستگي بود و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري استفاده شد. نتايج نشان داد که بين هوش معنوي و رضايت از زندگي، همچنين بين هوش هيجاني و رضايت از زندگي رابطه معني داري وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون با روش ورود نشان داد كه متغيرهاي هوش معنوي، هوش هيجاني به ترتيب پيش بيني كننده رضايت زندگي بودند.