مقاله رابطه هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش (راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله خودپنداره
مقاله عزت نفس
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمنايي فر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ارفعي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي محمدآبادي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: يافته هاي برخي پژوهش ها و مطالعات انجام شده مبين نقش و اهميت هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس در تبيين پيشرفت تحصيلي است. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي انجام شد.
روش ها: اين پژوهش توصيفي- همبستگي در کليه ۶۰۵۰ دانشجوي دانشگاه کاشان که در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ در مقطع کارشناسي مشغول به تحصيل بودند انجام شدو ۴۰۰ دانشجوي دختر و پسر به عنوان گروه نمونه به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه هاي هوش هيجاني بار- آن، خودپنداره راجرز و عزت نفس پوپ استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با شاخص هاي آمار توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف معيار)، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS 14 انجام شد.
يافته ها: ميانگين پيشرفت تحصيلي در کل نمونه ۱۵٫۶±۱٫۷ بود و ارتباط معني داري بين آن و هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس مشاهده نشد. بين دانشجويان دختر و پسر در زمينه هوش هيجاني (p=0.42) و خودپنداره (p=0.81) اختلاف معني داري مشاهده نشد، اما عزت نفس در دانشجويان دختر (۶۴٫۹±۱۳٫۲) نسبت به دانشجويان پسر (۶۴٫۹±۱۳٫۴) به ميزان معني داري بيشتر بود (p=0.007).
نتيجه گيري: هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس دانشجويان تاثيري در پيشرفت تحصيلي ايشان ندارد. همچنين، بين هوش هيجاني و خودپنداره دانشجويان دختر و پسر تفاوتي وجود ندارد. ميزان عزت نفس دانشجويان دختر بيش از دانشجويان پسر است.