مقاله رابطه هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله خود پنداره
مقاله عزت نفس
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمنايي فر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ارفعي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي محمدآبادي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت عواملي که به پيشرفت تحصيلي و جلوگيري از افت تحصيلي منجر مي شود، اهميت ويژه اي دارد. پاره اي از مطالعات بيانگر ارتباط مستقيم بين هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي هستند، ليکن بعضي از صاحبنظران در خصوص رابطه مستقيم بين آنها ترديد دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي انجام شده است. نمونه پژوهش شامل ۴۰۰ دانشجوي مقطع کارشناسي بود که از طريق روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هوش هيجاني بار – آن، آزمون خود پنداره راجرز، آزمون عزت نفس پوپ و همچنين، از معدل دانشجويان به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي استفاده شد. براي تحليل داده هاي پژوهش از شاخصهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. نتايج تحليلي داده ها نشان داد که بين هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين، يافته ها نشان داد که بين هوش هيجاني و خودپنداره دانشجويان دختر و پسر تفاوتي وجود ندارد، اما ميزان عزت نفس دانشجويان دختر بيش از دانشجويان پسر است. بنابراين، در بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي نمي توان فقط بر سازه هاي روانشناختي مانند هوش هيجاني، خودپنداره و عزت نفس تاکيد کرد.