مقاله رابطه هوش هيجاني با درگيري شغلي پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني با درگيري شغلي پرستاران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درگيري شغلي
مقاله هوش هيجاني
مقاله بيمارستان
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهاشمي مالك
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: ثابتي شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف بررسي ارتباط هوش هيجاني پرستاران بخش اورژانس بيمارستان هاي شهر تهران با درگيري شغلي آنان بود. براي اين منظور، ۲۳۰ نفر از پرستاران با روش تصادفي چند مرحله اي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. تحليل ها نشان داد كه بين متغير هوش هيجاني و درگيري شغلي پرستاران، همبستگي معني دار وجود دارد و بر اساس مولفه هاي هوش هيجاني (خودآگاهي، مديريت خود، خودآگاهي اجتماعي و مديريت روابط) مي توان مدلي را براي پيش بيني متغير درگيري شغلي ارايه كرد.