مقاله رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني و عملکرد تحصيلي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني و عملکرد تحصيلي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله سلامت رواني
مقاله عملكرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي سورشجاني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش هيجاني با سلامت رواني و عملكرد تحصيلي و مقايسه متغيرهاي اخير به تفكيك جنسيت در دانشجويان است. به اين منظور تعداد ۲۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي به نسبت مساوي از هر دو جنس انتخاب شدند و پرسشنامه هوش هيجاني بار- ان و همچنين پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) را تكميل كردند. براي تحليل داده ها از آزمون t، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين متغير هوش هيجاني و تمامي مولفه هاي آن با متغيرهاي عملكرد تحصيلي و سلامت رواني كل دانشجويان همبستگي معنادار و مثبت (P<0.01) وجود دارد. در مورد متغير هوش هيجاني و مولفه هاي آن (بجز مولفه هاي خوشبختي، خودشكوفايي و روابط بين فردي) و همچنين عملکرد تحصيلي بين دو جنس تفاوت معنادار وجود داشت و ميانگين نمره كلي هوش هيجاني دانشجويان دختر بيش از دانشجويان پسر بود. يافته ها نشان داد كه هوش هيجاني، سلامت رواني و عملكرد تحصيلي دانشجويان را به طور معنادار و مثبت (P<0.001) پيش بيني مي كند.