مقاله رابطه هوش هيجاني با پديده سرريز شدن مثبت و منفي کار – خانواده و خانواده – کار در کارخانجات و صنايع کوچک شهرستان نائين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني با پديده سرريز شدن مثبت و منفي کار – خانواده و خانواده – کار در کارخانجات و صنايع کوچک شهرستان نائين
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله پديده سرريز شدن
مقاله سرريز شدن منفي کار- خانواده
مقاله سرريز شدن مثبت کار- خانواده
مقاله سرريز شدن منفي خانواده – کار
مقاله سرريز شدن مثبت خانواده – کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: كاشفيان محمدي آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني با پديده سرريز شدن کار – خانواده و خانواده – کار در کارخانجات و صنايع کوچک شهرستان نائين مي باشد. سرريز شدن از کار به خانواده و خانواده به کار به اين موضوع اشاره داردکه عوامل مربوط به کار تا چه اندازه بر محيط خانواده و نيز عوامل مربوط به محيط خانواده تا چه اندازه بر محيط کار تاثير مي گذارند. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. در اين تحقيق با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از مجموع ۱۵۶۸ نفر، ۳۱۰ نفر بر اساس جدول كوهن به نقل از حسن زاده (۱۳۸۷)، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق دو پرسشنامه است. پرسشنامه سرريز شدن کار- خانواده و خانواده – کار گرزيواکز و همچنين مارکز (۲۰۰۰) و پرسشنامه هوش هيجاني بار- اون (۱۹۹۷). براي تجزيه و تحليل داده ها از سه روش ضريب همبستگي پيرسون، ضريب رگرسيون همزمان و ضريب رگرسيون گام به گام استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل نشان داد که بين هوش هيجاني با پديده سرريز شدن منفي کار- خانواده و خانواده – کار رابطه منفي و معناداري وجود دارد (P<0.01). يعني هر چه هوش هيجاني بالاتر باشد، سرريز شدن (تعارض) منفي کار- خانواده و خانواده – کار کمتر و تعارض مثبت کار- خانواده (P<0.05) و خانواده – کار(P<0.01)  بيشتر خواهد بود.