مقاله رابطه هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي با مهارت زبان انگليسي در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: رابطه هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي با مهارت زبان انگليسي در دانشجويان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله راهبردهاي يادگيري
مقاله سطح مهارت زباني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري كايدان ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: آذري مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين تحقيق يافتن رابطه هوش هيجاني و استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي با مهارت زبان انگليسي در دانشجويان واحد اهواز بود. جامعه آماري اين تحقيق تعداد ۱۲۵ دانشجوي رشته زبان انگليسي بود. روش تحقيق از نوع همبستگي بود و از رگرسيون چندگانه براي يافتن رابطه هوش هيجاني و استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي با مهارت زبان انگليسي استفاده شد. ابزار اندازه گيري جهت اين تحقيق آزمون نلسون براي تعيين سطح مهارت زباني، پرسشنامه هوش هيجاني بار – ان و پرسشنامه سيل براي مشخص نمودن راهبرهاي يادگيري زبان بود. نتايج نشان داد که بين هوش هيجاني با مهارت زباني دانشجويان رابطه منفي وجود دارد و همچنين بين راهبردهاي يادگيري زبان مهارت زباني دانشجويان مثبت وجود دارد. آزمودني ها با سطح مهارت بالا و سطح مهارت پايين از راهبرد فراشناختي و عاطفي بيش از ساير راهبردها و از راهبرد اجتماعي کمتر از ساير راهبردها استفاده مي کردند. همه آزمودني ها از راهبردهاي يادگيري زباني به ترتيب راهبرد فراشناختي، عاطفي، شناختي، جبراني، حافظه و اجتماعي به يک شکل استفاده نمودند.